תקנון אתר מועדון צרכנות "TAU" (להלן: "המועדון")

1. כללי

אתר ההטבות המקוון של המועדון, מציע ללקוחותיו חברי המועדון בעלי כרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך למועדון (להלן: "כרטיס האשראי"), מגוון רחב של הטבות בתחומי צרכנות שונים.
הפעילות והרכישה באתר ובאמצעות כרטיס האשראי, כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה 
קריאת התקנון והזמנת המוצרים וההטבות או קבלת שירות באתר ו/או באמצעות כרטיס האשראי מהווים אישורו של הלקוח כי הוא מסכים לכל תנאי התקנון ומאשר כי כל הפרטים שמסר נכונים ומדויקים.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
הזמנת הכרטיסים, השירותים והמוצרים באמצעות האתר כפופה גם לתנאי השימוש המפורטים ליד כל מוצר באתר.
אין לראות באתר או באמור בו משום המלצה, שידול, ייעוץ לרכישת שירות ו/או מותר כלשהו.
הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה ואת ההנחיות המופיעות בו טרם ביצע כל הזמנה באתר.
רכישת שירות ו/או מוצר ו/או הסתייעות בשירותי אתר המועדון מעידה על הסכמתך לכל התנאים הכלולים בתקנון זה.

2. הגדרות

"לקוח" – צרכן המחזיק בכרטיס אשראי של לאומי קארד המשויך למועדון.
"כרטיס האשראי האישי" - כרטיס אשראי המשויך למועדון ונושא את שם הלקוח.
"בית העסק/ספק" - בית עסק, חנויות נוחות או ספק המעניק ללקוח הזכאי הטבה או שירות שנרכש באמצעות האתר ו/או באמצעות כרטיס האשראי.
"ההטבות" - כרטיסים ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או נכסים ו/או זכויות המוצגים באתר והמסופקים ישירות ללקוח על-ידי בית העסק או על-ידי כל גורם אחר לרבות הארגון שהלקוח משתייך אליו.
"התקנון" - תקנון זה.
"חוק הגנת הצרכן" - חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 – והתקנות שהותקנו מכוחו.
"חוק כרטיסי חיוב" - חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו 1981– והתקנות שהותקנו מכוחו.
"החברה" – יוניק מועדוני לקוחות צרכניים בע"מ, ו/או מי מטעמה.

3. אחריות

המוצרים והשירותים המוצגים באתר, מוצעים על ידי בתי העסק שהוגדרו והם האחראים הבלעדיים לתכונותיהם, איכותם,לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לאותם מוצרים, או שירותים.
הספקים נושאים באחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, כשנדרשים, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת למוצרים, במקרים שתעודה כזו אכן נדרשת. והחברה לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בקשר עם האמור לעיל.
על פי החוזים בין החברה לספקים, הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על  "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 - והתקנות שהוצאו מכוחו.
הצגת המוצרים באתר הינה באחריות הספקים, ואין כאמור בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה לגבי אופיים של המוצרים ,תכונותיהם וכו'.
השירותים והמוצרים מוצעים לשימוש כמות שהם  ("AS IS")לא תתקבל כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות, יכולתו מגבלותיו או התאמתו לצרכי הלקוח ולדרישותיו.
הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.
במקרה של רכישת מוצרים פגומים או שאינם תואמים את שהוזמן על ידי הלקוח, שמורה ללקוח הזכות לפעול אל מול הספק בהתאם להוראות הדין.  

4. הרשמה לאתר, הגנת הפרטיות ושימוש במידע

בעת ביצוע פעולה באתר, יידרש הלקוח להקליד מספר ת.ז וכתובת דואר אלקטרוני. .
פרטי הרכישות שיבוצעו, יישמרו במאגר המידע של מוקד השירות של החברה לצורך מעקב על הרכישה ומתן שירות לקוחות .
ללקוח ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה, לרבות אלה הנובעים מפעילותו באתר, ישמרו במאגרי המידע של החברה, וישמשו לצורך ניהול ותפעול האתר, קשרי לקוחות, ומשלוח הטבות ועדכונים באמצעות דיוור ישיר לכתובת דוא"ל אותה מסר הלקוח.
הלקוח נותן בזאת את הסכמתו לקבלת שרותי דיוור ישיר, לרבות עדכונים, סקירות מקצועיות והצעות למוצרים ו/או שירותים נוספים מאת החברה ו/או חברות הקשורות עמה ו/או מי מטעמה וכן להעברת המידע לצורך מימוש מטרות אלה ובהתאם לכל דין, באמצעי התקשורת שנמסרו על ידו, לרבות באמצעות דואר
לקוח המעוניין להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלו מרשימת התפוצה של החברה, יוכל לעשות זאת באמצעות שירות הלקוחות של החברה ו/או באמצעות לחיצה על הקישור "הסר", אשר מופיע בכל דיוור שנשלח על ידי החברה.
החברה מפעילה את אמצעי האבטחה הנדרשים להגנה על המידע המצוי בידיה, ולשמירה על פרטיות לקוחותיה ומשתמשי האתר. על אף האמור לעיל, ללקוח ו/או למשתמש באתר לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה, או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או גניבת מידע כאמור.
החברה מחויבת לשמור את המאגר ופרטי הלקוחות בהתאם לחוק מאגרי מידע ולא להעביר את פרטי הלקוחות לצד ג'.


5.  תהליך ההזמנה ומימושה 

במועד מימוש של שובר, על הלקוח להצטייד באישור ההזמנה, בכרטיס האשראי המשוייך למועדון.
אופן מימוש ההטבה והמגבלות על מימושה יצוינו בעמוד ההטבה באתר.
רכישת שובר או מוצר או שירות באתר מחייבת את החברה ללהעביר לספק את פרטי ההזמנה כפי שבוצעה על ידי הלקוח, החברה איננה אחראית לאספקת המוצר או השירות הנרכשים.
השירותים והמוצרים המוצגים באתר זה מוצעים לציבור על ידי הספק/בתי העסק על פי מצגי ותנאי העסקה המוצעת והספק בלבד אחראי בלעדית לספקם לרוכש, באיכותם ועל פי כל תכונותיהם על פי מצגי הספק.
כל טענה, תביעה או דרישה בגין המוצר או השירות שנרכש באתר או באמצעותו יופנו אל הספק לטיפולו ולא אל החברה.

6. ביטולים

כל ביטול של עסקה / הזמנה יעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981-, וחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו 1981-  ..

7. כניסה לאתר ואבטחת מידע

הכניסה לאתר, הצפייה ורכישת ההטבות בו תתאפשר ללקוח רשום בלבד, בהזנת סיסמה אישית.
יובהר כי הסיסמה הינה אישית ולא ניתנת להעברה, והשמירה על פרטיה הסיסמה הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
חל איסור על העברת הסיסמה לצדדים שלישיים, והלקוח יישא באחריות הבלעדית לכל פעולה ו/או שימוש אשר יבוצעו באמצעות הסיסמה על ידי צדדים שלישיים.
פרטי הרכישות יישמרו במאגר המידע של החברה המפעילה לצורך מעקב אחר הרכישה ומתן שירות לקוחות.
הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש באתר משמעה שללקוח לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה בגין פריצות, חדירות אבטחה, ושיבושים באתר, והלקוח / משתמש מסיר בזאת כל אחריות מהחברה במקרה כאמור.

8. מידע על ההטבות המוצגות באתר

המידע המופיע באתר נמסר על-ידי בית העסק, ובאחריותו הבלעדית.
החברה לא תהיה אחראית בקשר עם המידע האמור, לרבות בגין פרטי ההטבה, איכותה, טיבה, מחירה, מועד אספקתה, פרטי בין העסק המספק וכו'.  
קבלת מידע מלא ורלוונטי יעשה באמצעות פנייה לבית העסק אשר מספק את ההטבה.
על אף מאמצי החברה, ייתכן ומחיר ההטבה המוצע ע"י החברה / הספק אינו בהכרח המחיר הנמוך ביותר הקיים לגבי הטבה זהה או דומה, ובמקרה כאמור הלקוח יהיה מנוע מלבוא בדרישה ו/או טענה /ואו תביעה כנגד החברה .
האחריות למוצר או לשירות חלה על בית העסק המספק את השירות או המוצר והחברה או המועדון אינם נושאים בכל אחריות בגינם.


9.אספקת מוצרים ושירותים

החברה או המועדון או בית העסק או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא לעיכובים או לאי אפשרות למימוש ההטבה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, דוגמת שביתות או השבתות, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה או כוח עליון, מלחמה, רעידת אדמה ,פגעי מזג אוויר או אירועים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או בקיום המימוש.

10. כללי

ניתן לפנות בכל דבר ועניין אל שירות הלקוחות של המועד באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או באמצעות הטלפון בשעות הפעילות המפורטות באתר. 
Powered by ActiveTrail