מדיניות ביטול עסקה

אנא קרא מדיניות זו בעיון לפני ביצוע הזמנה באתר https://www.tauclub.co.il/  (להלן: "האתר") והתעדכן מעת לעת בשינויים הנעשים בה.
 
מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אולם היא פונה לגברים ולנשים כאחד.
 
מדיניות זו מסדירה את זכויותיך בקשר עם ביטול עסקאות שייעשו על ידך עם יוניק מועדוני לקוחות צרכניים בע"מ (להלן: "החברה") באמצעות האתר, בהתאם למועד ביצוע ההזמנה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת  (להלן: "החוק").
 
לקוח שביצע עסקה לרכישת שובר רכישה (להלן: "השובר") החל מיום 16.12.2019 ואילך באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל עסקה כאמור, מכל סיבה שהיא, ובלבד שהודיע לחברה על רצונו לבטל את העסקה לרכישת השובר תוך 14 ימים (מיום ביצוע העסקה), ובלבד שלא נעשה בשובר כל שימוש, והכל בכפוף להוראות החוק (להלן: "ביטול עסקה לרכישת שובר").
 
החברה תהא רשאית לנכות מהסכום לזיכוי דמי ביטול בגובה 5% מעלות העסקה אך לא יותר מ-100 ₪.
 
באם הלקוח אכן זכאי להחזר כספי, בהתאם לאמור במדיניות זו ובכפוף להוראות החוק, תפעל החברה על מנת להשיב ללקוח את ההחזר בתוך 7 ימי עסקים ממועד מקבלת הודעת הביטול מהלקוח, ככל הניתן - דרך אמצעי התשלום בו השתמש הלקוח.
 
מסירת הודעת ביטול בהתאם לתנאי מדיניות זו תעשה באחת הדרכים הבאות:
בדואר אלקטרוני לכתובת לשירות לקוחות החברה בקישור להלן: service@tau-club.co.il
בטלפון למספר: 03-7507506בהודעת הביטול יציין הלקוח את שמו המלא (כפי שמופיע בחשבונו באתר), כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון, מספר ההזמנה וכן ייצרף בפנייתו אל החברה העתק חשבונית שנשלחה לו לאחר רכישת המוצר.
החברה תהיה רשאית לדרוש מהלקוח את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול העסקה.
 
הלקוח מסכים בזאת כי הדין החל על מדיניות זו ועל כל טענה, דרישה או תביעה בקשר עמה הינו אך ורק דינה של מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת ממדיניות זו, סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז תל-אביב בישראל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף או לשנות את תנאי מדיניות זו בכל עת ולפי שיקול-דעתה הבלעדי ובלבד שביחס לכל עסקה יחולו תנאי המדיניות כפי שהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה.
 
 
                        
Powered by ActiveTrail